Szkoła Podstawowa nr 153
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Krakowie
godlo

regulamin wymiany międzynarodowej

Regulamin wymian międzynarodowych

ZSO Nr 8 w Krakowie

 

Wymiana zagraniczna uczniów jest szczególną formą wycieczki uczniowskiej i podlega specyficznym przepisom, które określa niniejszy regulamin.

 

Za wymianę międzynarodową uznaje się wyjazd młodzieży poza granice Polski na zaproszenie szkoły partnerskiej lub organizacji zagranicznej, podczas którego uczniowie mieszkają w prywatnych domach uczniów-partnerów zagranicznych.

 

Wymiana z zagraniczną szkołą zakłada realizację następujących celów dydaktyczno-wychowawczych:

 • doskonalenie umiejętności porozumiewania się w języku obcym;
 • zapoznanie uczniów ze środowiskiem naturalnym, zabytkami oraz dziedzictwem kulturowym odwiedzanego kraju;
 • poznanie obyczajów i kultury odwiedzanego kraju oraz realiów życia codziennego jego mieszkańców poprzez zamieszkanie w rodzinach partnerów z zagranicy i udział w zajęciach szkolnych i pozalekcyjnych wspólnie z młodzieżą goszczącą;
 • propagowanie kultury fizycznej w sportowej rywalizacji poprzez udział
  we wspólnych zajęciach sportowych;
 • rozwijanie w uczniach postawy otwartości i tolerancji dla przedstawicieli innego kraju, kultury i wyznania;
 • zwalczanie stereotypów i uprzedzeń.

 

Sprawy organizacyjne

 

 1. Organizatorem wymiany jest Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8 oraz szkoła partnerska z zagranicy.
 • za stronę organizacyjną wymiany odpowiadają opiekunowie wymiany, przy czym jeden z nich pełni funkcję koordynatora;
 • w swoich działaniach opiekunowie wspierani są przez innych nauczycieli wyznaczonych każdorazowo przez dyrektora szkoły.

 

 1. Rekrutacji uczestników wymiany międzynarodowej dokonują nauczyciele odpowiedzialni za wymianę.

 

 1. Uczestniczyć w wymianie mogą uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 8, których rodzice lub opiekunowie prawni wyrażą pisemną zgodę na przyjęcie u siebie w domu ucznia ze szkoły partnerskiej (Zgoda Rodzica – Załącznik nr 1) oraz pokryją koszty wynikające z programu wymiany.

 

 1. Przyjęcie ucznia ze szkoły partnerskiej nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się do wyjazdu. W takim przypadku lub w wyniku sytuacji losowych koszty związane z przyjęciem ucznia nie zostaną zwrócone.

 

 1. Program i harmonogram wymiany ustala koordynator wraz z opiekunami w porozumieniu z zagranicznym partnerem.

 

 1. Kierownik wymiany zobowiązany jest do:

 

 • zgromadzenia wymaganej dokumentacji i przekazania jej Dyrekcji Szkoły oraz do Kuratorium;
 • zapoznanie uczestników z zasadami bezpieczeństwa, regulaminem i programem wymiany;
 • dbałość o bezpieczną i sprawną organizację imprezy.

 

 1. Grupa jest dodatkowo ubezpieczona przez organizatora na czas wyjazdu.

 

 1. Transport opiekunów wymiany finansowany jest z odpłatności biorących w niej udział uczniów.

 

Postanowienia ogólne

 

 1. W czasie wyjazdów grupowych w ramach wymiany uczestników obowiązuje Regulamin Wycieczek w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 8 w Krakowie.

 

 1. Uczeń w terminie określonym każdorazowo przez koordynatora zobowiązany jest dostarczyć komplet dokumentów: zgoda rodziców na udział dziecka w wymianie, zgoda rodziców na wyjazd, karta kwalifikacyjna (załącznik nr 2), karta EKUZ, oraz pisemne potwierdzenie zapoznania się z wyciągiem z regulaminu wymiany (załącznik nr 3).

 

 1. Uczestnicy wyjazdu muszą być do niego odpowiednio przygotowani: bagaż, ubiór, obuwie dostosowane do warunków pogodowych, paszport/dowód osobisty, legitymacja szkolna.

 

 1. Uczestnicy przelotu samolotem i ich rodzice/opiekunowie mają obowiązek zapoznania się z informacjami znajdującymi się na stronie lotniska i linii lotniczej.

 

 1. Uczestnicy wyjazdu stawiają się punktualnie o wyznaczonej godzinie na ustalone miejsce zbiórki.

 

 1. Rodzice/opiekunowie prawni odpowiadają za dowóz uczestnika na wyznaczone przez organizatora miejsce zbiórki w dniu wyjazd i bezzwłoczny odbiór w dniu powrotu. W przypadku wyrażenia zgody na samodzielny powrót dziecka do domu np. z lotniska, są zobowiązani do dostarczenia owej zgody na piśmie przed wyjazdem.

 

 1. Opiekę nad uczestnikami wyjazdu sprawują:

 

 • wyznaczeni przez dyrektora szkoły nauczyciele – w czasie podróży i podczas zajęć organizowanych przez szkołę goszczącą;
 • wyznaczenie nauczyciele szkoły partnerskiej zgodnie z harmonogramem zajęć
 • rodzina goszcząca – podczas przebywania z gospodarzami.

 

 1. Uczestnik wyjazdu podlega opiekunom i jest zobowiązany do bezwzględnego wykonywania poleceń.

 

 1. Podczas korzystania z gościny rodzin przyjmujących, uczniowie nie mogą samodzielnie opuszczać miejsca zamieszkania; powinni zgłaszać rodzicom goszczącym i opiekunom wymiany wszelkie problemy; dostosować się do zasad i wymogów panujących w domu gospodarzy.

 

 1. Każdy uczestnik wyjazdu zobowiązany jest zachowywać się kulturalnie, dbać o dobre imię szkoły i kraju, nie naruszać godności partnerów reprezentujących inną kulturę, religię czy przekonania.

 

 1. Każdego uczestnika wyjazdu obowiązuje bezwzględny zakaz:

 

 • samowolnego oddalania się od grupy
 • palenia papierosów, spożywania alkoholu i substancji psychoaktywnych w jakiejkolwiek postaci.

 

 1. Kierownik wyjazdu zastrzega sobie prawo do przerwania wyjazdu ucznia, który w rażący sposób narusza Statut Szkoły, w tym spożywa alkohol lub inne używki. W takim wypadku koordynator powiadamia rodziców, wzywa policję oraz informuje dyrektora. Rodzice zobowiązani są do odebrania dziecka z miejsca zakwaterowania na swój koszt.

 

 1. W przypadku nagannego zachowania albo oddalenia się od grupy, opiekunowie mają prawo poinformować rodziców/prawnych opiekunów, którzy zobowiązani są do pokrycia całkowitych kosztów rozmowy telefonicznej. Za kontakty telefoniczne z opiekunem lub w przypadku telefonicznego kontaktowania się z zaginionymi uczestnikami, całkowite koszty połączeń telefonicznych ponoszą rodzice/opiekunowie prawni.

 

 1. Wszystkich uczestników wyjazdu obowiązuje ustalony program i rozkład dnia.

 

 1. Uczestnicy wymiany mają obowiązek punktualnego stawiania się na wszelkie zbiórki, które wynikają z programu wymiany lub z poleceń opiekunów wymiany.

 

 1. Każdy uczestnik zobowiązany jest dbać o swój bagaż, pieniądze, przedmioty wartościowe oraz wyposażenie miejsca, w którym przebywa.

 

 1. Nauczyciele nie ponoszą odpowiedzialności za zgubienie pieniędzy oraz zgubienie lub zniszczenie przedmiotów wartościowych zabranych na wyjazd.

 

 1. Podczas tej części wyjazdów zagranicznych, które dotyczą pobytu z rodzinami goszczącymi, uczniowie mogą realizować program różniący się od programu polskich opiekunów. W takim przypadku uczniowie pozostają pod opieką rodziców uczniów goszczących lub pracowników szkoły goszczącej.

 

 1. W przypadku rezygnacji z wyjazdu ucznia zakwalifikowanego do tego wyjazdu, koszty wynikające z tej rezygnacji tj. zmiana nazwiska na bilecie lotniczym, odwołanie rezerwacji itp. ponosi rodzic/opiekun prawny ucznia.

 

 1. Wszelkie kwestie nie ujęte w regulaminie będą rozstrzygane przez dyrektora szkoły i koordynatora projektu.

 

Postanowienia końcowe

 

 1. Koordynator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień regulaminu w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności.

 

 1. W przypadkach spornych decyzje podejmuje komisja złożona z przedstawiciela dyrekcji szkoły, koordynatora i co najmniej jednego nauczyciela zaangażowanego w wymianę.

 

 1. Aktualna treść regulaminu jest dostępna u koordynatora projektu, dyrekcji szkoły oraz na szkolnej stronie internetowej.