Dokument opracowano na podstawie:

 1.  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań
  w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19(Dz. U. poz. 1394),
 2.  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1389), Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie
  w sprawie bezpieczeństwa i higieny
  w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. poz. 1386),
 3. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. poz. 1385),
 4. Wytycznych MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół
  i placówek od 1 września 2020 r.,
 5. Zaleceń dla dyrektorów publicznych i niepublicznych szkół i placówek w strefie żółtej i czerwonej.
 1. ZASADY OGÓLNE
 2. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 3. Na początku roku szkolnego rodzic/opiekun za pośrednictwem ucznia lub bezpośrednio do wychowawcy podaje numer telefonu do szybkiego kontaktu w razie wystąpienia u dziecka objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. Jednocześnie rodzic/opiekun zobowiązuje się do odbierania połączenia ze szkoły lub natychmiastowego oddzwonienia. W przypadku wystąpienia podejrzenia zakażeniem rodzic/opiekun zobowiązany jest do odebrania dziecka ze szkoły w najkrótszym możliwym czasie.
 4. Uczniowie nie gromadzą się przed szkołą ani na terenie szkoły, wchodzą do szkoły pojedynczo, zachowując wymagany odstęp, przed wejściem dezynfekują ręce.
 5. Po wejściu do szkoły i ewentualnym skorzystaniu z szatni (zaleca się zachowanie odstępu i możliwie jak najszybsze odłożenie ubrań wierzchnich oraz natychmiastowe opuszczenie pomieszczenia) uczniowie udają się do klasy (zgodnie z planem lekcji).
 6. Zabrania się przynoszenia do szkoły zbędnych przedmiotów.         Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 7. Podczas przerw uczniowie pozostają w salach lub w razie potrzeby wychodzą na korytarz – na korytarzu obowiązują maseczki oraz zachowanie dystansu.
 8. Zwiększa się liczbę nauczycieli dyżurujących tak, aby możliwa była opieka nad uczniami w salach i na korytarzu.
 9. Sale lekcyjne i korytarze muszą być wietrzone – w miarę możliwości co godzinę – odpowiadają za to nauczyciele dyżurujący.
 10. Sprzęt wykorzystywany podczas zajęć musi być zdezynfekowany po każdym dniu (lub – jeśli to możliwe) po każdej grupie uczniów (dotyczy to również sprzętu wykorzystywanego podczas zajęć wychowania fizycznego).
 11. Ogranicza się przebywanie osób trzecich na terenie szkoły, w tym rodziców. Wszelkie kontakty powinny mieć charakter zdalny (telefon, wiadomości Librus, email). W wyjątkowych przypadkach należy umówić się na spotkanie z nauczycielem, psychologiem lub dyrektorem.
 1. KORZYSTANIE Z BIBLIOTEKI SZKOLNEJ
 2. Biblioteka szkolna funkcjonuje w wyznaczonych godzinach, obowiązuje regulamin.
 3. Uczniowie wchodzą do biblioteki pojedynczo, zachowując wymagane odstępy; książki oddają do biblioteki, odkładając je we wskazanym miejscu (książki pozostają w dwudniowej kwarantannie).
 1. KORZYSTANE ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ
 2. Uczniowie korzystają ze stołówki podczas wskazanej dla konkretnego ucznia przerwy obiadowej (ustala się  3  piętnastominutowe przerwy obiadowe), zachowując obowiązujące przepisy sanitarne.
 1. PROCEDURY NA WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIA WIRUSEM COVID-19 U UCZNIA
 2. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, zgłasza ten fakt dyrektorowi, a uczeń zostaje natychmiast  odizolowany w odrębnym pomieszczeniu (sala nr ), w którym pozostaje pod opieką wyznaczonego przez dyrektora nauczyciela.
 3. Szkoła, wykorzystując podany przez rodzica numer do szybkiej komunikacji, niezwłocznie powiadamia rodzica lub opiekuna prawnego o konieczności odebrania dziecka ze szkoły – rekomenduje się transport własny.
 • PROCEDURY NA WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIA WIRUSEM COVID-19 U NAUCZYCIELA/PRACOWNIKA SZKOŁY
 • W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną).
 • Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
 • W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.