Szkoła Podstawowa nr 153
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Krakowie
godlo

ZASADY REKRUTACJI 2020/2021

 

ZASADY REKRUTACJI DO KLASY PIERWSZEJ XVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO w KRAKOWIE  2020/2021

Rekrutację uczniów do klasy I szkół ponadpodstawowych  na rok szkolny 2020/2021 regulują przepisy ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.),  ustawy z 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 z późn. zm.), ustawy z 22 listopada 2018 o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2245) oraz wydane na ich podstawie przepisy wykonawcze.

Na rok szkolny 2020/2021 przeprowadzone będzie postępowanie rekrutacyjne do czteroletnich liceów ogólnokształcących – dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej

Dla kandydatów będących absolwentami ośmioletnich szkół  podstawowych w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I publicznych czteroletnich liceów ogólnokształcących, będą miały zastosowanie przepisy zawarte w rozdziale 6 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.) oraz przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r. poz. 610).

 

Kandydaci do wszystkich szkół ponadpodstawowych  prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków mogą wskazać dowolną liczbę szkół, a w nich oddziałów klasy I, o przyjęcie do których się ubiegają. (zgodnie z uchwałą nr LXVI/1649/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie składania wniosków o przyjęcie do publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków oraz uchwałą nr LXXII/1744/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie składania wniosków o przyjęcie do klas pierwszych trzyletnich liceów ogólnokształcących i czteroletnich techników prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków w postępowaniu rekrutacyjnym na lata szkolne 2017/2018-2019/2020).

Rekrutacja do klas pierwszych liceów ogólnokształcących prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków odbędzie się z wykorzystaniem informatycznego systemu rekrutacyjnego Omikron, dostęp do którego będzie możliwy pod adresem internetowym: https://krakow.e-omikron.pl.

Zasady przeliczania ocen na punkty:

 • celujący – 18 pkt.
 • bardzo dobry – 17 pkt.
 • dobry – 14 pkt.
 • dostateczny – 8 pkt.
 • dopuszczający – 2 pkt

Rekrutacja 2021/2020 obejmuje 3 klasy w liceum czteroletnim.

Profile klas XVIII LO oraz przedmioty punktowane:

Klasa 1a matematyczno- geograficzna

 1. język polski
 2. matematyka
 3. geografia
 4. język angielski

Klasa 1b biologiczno-chemiczna:

 1. język polski
 2. matematyka
 3. biologia
 4. chemia

Klasa 1c humanistyczno-językowa:

 1. język polski
 2. język angielski
 3. historia
 4. wiedza o społeczeństwie

Języki nowożytne nauczane w XVIII Liceum Ogólnokształcącym:

 1. język angielski
 2. język niemiecki
 3. język włoski