Szkoła Podstawowa nr 153
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Krakowie
godlo

PATRON

Św. Jan Kanty urodził się 24. czerwca 1390 roku w Kętach, ok. 30 km. od Oświęcimia.  Ojciec jego, Stanisław Wacięga, był zamożnym mieszkańcem Żywca, a także jego burmistrzem. Znane jest imię matki św. Jana – Anna.  Nieznane jest jej nazwisko panieńskie.

Pierwsza historyczna wzmianka o Świętym pochodzi z roku 1413.  Pod ta bowiem data figuruje w indeksie Akademii Krakowskiej, który szczęśliwie zachował się do naszych czasów.  Jan miał wtedy 23 lata.  Wpisany w poczet studentów – żaków na Wydział Filozoficzny wpłacił 6 groszy wpisowego – kwotę, jaką uiszczali synowie zamożniejszych rodzin.  Wydział Filozoficzny ukończył na początku stycznia 1418 roku z tytułem magistra artium, czyli doktora nauk wyzwolonych.  W tym czasie zaledwie 10% studentów uzyskiwało ten tytuł.

W roku 1421, na prośbę kanoników regularnych z Miechowa (Bożogrobcy), objął szkołę klasztorną  Spędził tam osiem lat (1421-1429).  Wolny czas spędzał na przepisywaniu rękopisów, które były mu potrzebne do wykładów.  Interesował się także św. Jan Kanty muzyką gdyż odnaleziono drobne fragmenty zapisów pieśni dwugłosowych, skreślonych jego ręką. Pobyt św. Jana w Miechowie u Bożogrobców zrodził zapewne legendę, ze Święty pielgrzymował do Bożego Grobu w Jerozolimie, choć nie ma na to żadnego dowodu.

W roku 1429  zwolniło się miejsce w jednym z kolegiów na Akademii Krakowskiej.  Przyjaciele zawiadomili o tym Jana i sprowadzili go ponownie do Krakowa.  Jan Kanty objął wykłady na Wydziale Filozoficznym.  W latach 1432/33 oraz 1437/38 pełnił równocześnie funkcje dziekana wydziału, a w roku 1434 zamieszkał w Kolegium Większym, pełniąc także obowiązki jego prepozyta.  Z nielicznych zapisków wiadomo, że wykładał w tym czasie logikę, potem fizykę i ekonomię Arystotelesa.  Równocześnie, mając ok. 40 lat, rozpoczął na Wydziale Teologicznym studia pod kierunkiem mistrza Benedykta Hesse.  Studia te wydłużyły się do 13 lat, co nie powinno dziwić przy jego obowiązkach profesora nauk filozoficznych, dziekana i rektora kolegium.  Po uzyskaniu bakalaureatu z teologii, który to tytuł równał się dzisiejszemu tytułowi magistra, na swoje utrzymanie otrzymał kantorię przy kościele św. Floriana w Krakowie oraz probostwo w Olkuszu (1439).  Po kilku wszakże miesiącach zrezygnował z dochodów i tytułu proboszcza, by nie pobierać dochodów z parafii, w której nie mógł pracować.  Zostawił sobie natomiast godność kanonika – kantora przy kościele św. Floriana.  Fakt, że objął stanowisko kantora świadczy, ze Święty musiał sie znać na muzyce i śpiewie.  Stanowisko to bowiem nakładało na niego obowiązek opieki nad muzyką i śpiewem w tymże kościele.  Po uzyskaniu stopnia magistra (dzisiejszy doktorat) z teologii św. Jan Kanty do końca życia oddał się wykładom na Wydziale Teologicznym.

Ostatnie 20 lat życia wymykają sie spod bada ń historycznych.  Święty bowiem nie prowadził pamiętnika.  Nikt też o nim nie pisał dziennika.  Żywoty podają, że w tym czasie odbył pielgrzymkę do Ziemi Świętej i że aż pięć razy pielgrzymował do Rzymu.  Nie ma jednak na to żadnych dowodów.  Prawdopodobnie wziął też udział w pielgrzymce jubileuszowej do Rzymu z okazji Roku Świętego – 1450.  Natomiast historycznie pewna jest data jego zgonu: 24. grudnia 1473 roku.  Święty miał wtedy ponad 80 lat.

Św. Jan Kanty jest patronem młodzieży szkół wyższych i wykładowców.