Koło Naukowe XVIII LO w Krakowie

serdecznie zaprasza uczniów szkół podstawowych i średnich do wzięcia udziału w konkursach,
którego motywem przewodnim są obrazki z kostek Story Cubes.

Zasady są bardzo proste: wybierz 7 z 9 obrazków z gry Story Cubes  (zdjęcie powyżej) i ułóż do nich zadanie matematyczne (zagadkę logiczną) lub opowiadanie po polsku (max. 500 słów) lub opowiadanie po angielsku (max. 200 słów).

 

REGULAMIN

 1. Konkurs ma charakter otwarty i adresowany jest do szkół podstawowych i średnich w całej Polsce.
 2. Konkurs polega na wykonaniu jednego z trzech zadań. Należy wybrać co najmniej 7 z 9 przedstawionych obrazków i ułożyć:

– zadanie matematyczne/zagadkę logiczną,
– opowiadanie w języku polskim,
– opowiadanie w języku angielskim.

W każdej z trzech kategorii zostanie wyłoniony zwycięzca, który otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 100 zł. Pozostali uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy.

 1. Forma prac literackich jest dowolna. Opowiadanie po polsku nie może przekroczyć 500 słów, po angielsku – 200 słów.
 2. W przypadku prac literackich ocenie podlegać będzie poziom merytoryczny, oryginalność ujęcia, poziom językowy, kompozycja i styl wypowiedzi.
 3. W przypadku zadania matematycznego ocenie podlegać będzie poziom merytoryczny oraz oryginalność.
 4. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie autorskie, nigdzie dotąd niepublikowane prace, posiadające jednego lub dwóch autorów (przy czym nagroda przyznana jest wówczas zespołowi, nie zaś indywidualnie). Nadesłanie pracy na konkurs jest równoznaczne z deklaracją spełniania powyższego warunku.
 5. Nadesłanie pracy jest równoznaczne ze zgłoszeniem się do konkursu i akceptacją regulaminu (w tym zgody na jej publikację oraz wykorzystywanie w celach promowania XVIII LO i Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Krakowie). W przypadku, kiedy autorem pracy jest osoba niepełnoletnia, wymagane jest wypełnienie oświadczenia (załącznik nr 1) przez jego opiekuna prawnego.
 6. Prace konkursowe należy przesyłać na adres: naukowekoLO18@gmail.com, umieszczając dane osobowe autora, nazwę, typ i adres szkoły wraz z adresem mailowym i telefonem kontaktowym. Ostateczny termin nadsyłania prac – 15 maja 2020r. do godz. 23.50
 7. Nadesłanie pracy na konkurs traktowane jest jako wyrażenie zgody na udostępnienie danych osobowych celem publikacji wyników konkursu.
 8. Do udziału w konkursie zostaną dopuszczone wyłącznie prace spełniające warunki regulaminu.
 9. Jury w składzie : Katarzyna Maj (nauczyciel języka polskiego), Grażyna Iskra (nauczyciel języka angielskiego) i Grzegorz Nicpoń (nauczyciel matematyki) 30 maja 2020r.ogłosi zwycięzców w każdej z trzech kategorii.
 10. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Koła Naukowego (http://naukowekolo18.pl) 30 maja 2020.
 11. Laureaci zostaną powiadomieni o wygranej pocztą elektroniczną i poproszeni o podanie numeru konta do przelewu nagrody pieniężnej.
 12. Najciekawsze prace zostaną opublikowane na stronie internetowej Koła Naukowego oraz stronie internetowej ZSO nr 8 w Krakowie.
 13. Z organizatorem można się skontaktować mailowo: naukowekoLO18@gmail.com

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

 

 

……………………….dnia………………….

(miejscowość i data)

 

 

Oświadczenie

 

Ja niżej podpisany(a), jako rodzic/opiekun prawny wyrażam zgodę na udział

…………………………………………………………………. w konkursie „Story Cubes

(imię i nazwisko uczestnika)

rozwija wyobraźnię” ogłoszonym przez Koło Naukowe XVIII LO w Krakowie na zasadach określonych w Regulaminie.

Oświadczam także, że zgłoszona do niniejszego konkursu praca jest wynikiem własnej twórczości w/w uczestnika i nie narusza praw autorskich i jakichkolwiek innych praw osób trzecich oraz nie była dotąd nigdzie publikowana.

……………………………………………………………

(podpis rodzica lub opiekuna prawnego)